Statut

logo_polska-spoleczna_poziom

STATUT INICJATYWY MIESZKAŃCÓW „WARSZAWA SPOŁECZNA” – AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCY ZGODNIE Z WPISEM W KRS

Statut Inicjatywy Mieszkańców Warszawa Społeczna – kilknij, by pobrać jego treść w formacie pdf.

STATUT POLSKI SPOŁECZNEJ – W TRAKCIE REJESTRACJI W KRS

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

Art. 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: POLSKA SPOŁECZNA, zwane dalej w skrócie PS.
2. Stowarzyszenie posługuje się skróconą nazwą: PS.
3. Nazwa stowarzyszenia POLSKA SPOŁECZNA, skrót nazwy – PS – i jego symbole podlegają ochronie prawnej.

Art. 2
PS jest niezależnym i samodzielnym stowarzyszeniem działającym na rzecz interesu społecznego.

Art. 3
1. Terenem działania PS jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej w skrócie „RP”. Dla właściwego realizowania swych celów PS może prowadzić działalność poza granicami RP.
2. Siedzibą PS jest miasto Warszawa.

Art. 4
PS może być członkiem związków, porozumień, stowarzyszeń i organizacji krajowych, zagranicznych oraz międzynarodowych, posiadających podobne cele i charakter działania.

Art. 5
Stowarzyszenie może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

Art. 6
Stowarzyszenie używa unikalnego logo, jego odmian i znaków graficznych. Logo Stowarzyszenia stanowi załącznik do Statutu. Wzory odmian logo i wzory innych znaków Stowarzyszenia ustala Zarząd Krajowy PS. Logo, jego odmiany i inne znaki PS nie mogą być używane przez inne podmioty.

Art. 7
PS działa na podstawie:
1) prawa obowiązującego na terytorium RP,
2) Statutu PS,
3) Deklaracji Programowej stanowiącej załącznik do Statutu,
4) Uchwał, regulaminów, stanowisk i postanowień władz PS.

Art. 8
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników, w szczególności członków Stowarzyszenia.

Art. 9
Szczegółowe przepisy wewnątrz-organizacyjne zawarte są w regulaminach PS.

ROZDZIAŁ II
Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

Art. 10
Celami PS są:
1) realizacja postulatów wyrażonych w Deklaracji Programowej stanowiącej załącznik do Statutu,
2) prowadzenie działalności na rzecz aktywnej roli państwa w gospodarce zorientowanej na dobro wspólne oraz na rzecz rozwoju przemysłu i reindustrializacji kraju,
3) prowadzenie działalności na rzecz pełnego zatrudnienia i traktowania pracy jako jednego z podstawowych praw człowieka oraz działanie na rzecz praw pracowniczych i aktywnej polityki propracowniczej i aktywnej polityki rynku pracy,
4) prowadzenie działalności na rzecz usług publicznych i rozwoju państwa dobrobytu,
5) prowadzenie działalności na rzecz sprawiedliwości społecznej będącej koniecznym warunkiem efektywnej gospodarki i rozwoju społecznego,
6) prowadzenie działalności na rzecz demokracji społecznej, ekonomicznej i pracowniczej,
7) prowadzenie działalności na rzecz uwolnienia społeczeństwa od dyktatu banków, instytucji finansowych i korporacji,
8) upowszechnianie i ochrona praw pracowników, prekariuszy, lokatorów, rodziców, osób bezrobotnych, dzieci, młodzieży, studentów, doktorantów, pracowników naukowych, pacjentów, konsumentów, seniorów, osób niepełnosprawnych, pasażerów, atystów, mieszkańców i obywateli,
9) prowadzenie działalności na rzecz związków zawodowych, organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych oraz podmiotów ekonomii społecznej,
10) prowadzenie działalności na rzecz aktywnej polityki edukacyjnej,
11) prowadzenie działalności na rzecz aktywnej polityki zdrowotnej,
12) prowadzenie działalności na rzecz aktywnej polityki mieszkaniowej,
13) prowadzenie działalności na rzecz aktywnej polityki rodzinnej,
14) prowadzenie działalności na rzecz rozwiązania problemu reprywatyzacji,
15) prowadzenie działalności na rzecz transportu publicznego, polityki infrastrukturalnej i komunikacyjnej,
16) prowadzenie działalności na rzecz powszechnego dostępu do kultury,
17) prowadzenie działalności na rzecz powszechnego dostępu do Internetu,
18) prowadzenie działalności na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i spółdzielczości,
19) prowadzenie działalności na rzecz aktywnej polityki socjalnej, opiekuńczej i senioralnej,
20) prowadzenie działalności na rzecz przestrzeni publicznej oraz tworzenia i uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego,
21) prowadzenie działalności na rzecz prospołecznego gospodarowania mieniem komunalnym i mieniem jednostek samorządu terytorialnego,
22) prowadzenie działalności na rzecz ochrony środowiska, prowadzenie działalności w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
23) prowadzenie działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – sportu, wychowania fizycznego i rehabilitacji ruchowej, podejmowanie wszelkich formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach,
24) prowadzenie klubu sportowego,
25) prowadzenie działalności w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
26) prowadzenie działalności w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
27) prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
28) prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz prowadzenie działałności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
29) prowadzenie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, tacierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
30) prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
31) prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
32) prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
33) prowadzenie działalności w zakresie ratownictwa i ochrony ludności oraz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
34) prowadzenie działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
35) prowadzenie działalności w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży,
36) prowadzenie działalności w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
37) prowadzenie działalności w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz w zakresie promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
38) prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, a także prowadzenie działalności międzynarodowej,
39) prowadzenie działalności na rzecz mediów oraz prowadzenie działałności informacyjnej i medialnej,
40) rozbudzanie aktywności obywatelskiej i zwiększanie zaangażowania obywateli w życie publiczne, prowadzenie działalności w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz prowadzenie działalności na rzecz promocji i organizacji wolontariatu,
41) prowadzenie działałności na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
42) prowadzenie działalności na rzecz zwiększenia lokalnej samorządności i wpływu mieszkańców na proces podejmowania decyzji dotyczących ich życia codziennego i zbiorowego,
43) wspieranie członkiń i członków PS, osób im bliskich i ich rodzin, prowadzenie działalności samopomocowej,
44) prowadzenie działań na rzecz społeczeństwa, samorządu lokalnego i państwa.

Art. 11
PS realizuje swoje cele poprzez m.in.:
1) aktywny udział w życiu publicznym oraz współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego oraz organami państwowymi, organizacjami społecznymi i politycznymi, realizującymi zbliżone cele,
2) opiniowanie i inicjowanie projektów aktów prawnych,
3) powadzenie działalności programowej i badawczej oraz tworzenie think thanków i instytutów,
4) organizowanie spotkań, dyskusji, szkoleń, warsztatów, seminariów oraz konferencji,
5) wspieranie aktywności społeczno-politycznej i samoorganizacji pracowników, prekariuszy, lokatorów, rodziców, osób bezrobotnych, dzieci, młodzieży, studentów, doktorantów, pracowników naukowych, pacjentów, konsumentów, seniorów, osób niepełnosprawnych, pasażerów, atystów, mieszkańców i obywateli,
6) organizowanie i prowadzenie akcji protestacyjnych, demonstracji sporządzanie petycji, zbieranie podpisów, współpracę z mediami, w szczególności poprzez nagłaśnianie przypadków łamania praw pracowników, prekariuszy, lokatorów, rodziców, osób bezrobotnych, dzieci, młodzieży, studentów, doktorantów, pracowników naukowych, pacjentów, konsumentów, seniorów, osób niepełnosprawnych, pasażerów, atystów, mieszkańców i obywateli, a także zwracanie się o pomoc do odpowiednich organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych,
7) podejmowanie interwencji w przypadkach konfliktów pomiędzy mieszkańcami a jednostkami samorządu terytorialnego lub organami państwa oraz pracownikami a pracodawcami,
8) uczestnictwo we wszelkich ciałach dialogu społecznego, rada konsultacyjnych, wojewódzkich i powiatowych radach rynku pracy, wszelkich radach i komisjach społecznych, młodzieżowych, senioralnych, ds. rynku pracy, problemowych, zajmujących się sprawami mieszczącymi się w statutowej działalności Stowarzyszenia, w tym działających przy instytucjach publicznych, jednostkach samorządu terytorialnego i organach państwa,
9) udział w wyborach określonych w art. 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy na zasadach określonych w art. 12 niniejszego Statutu,
10) prowadzenie działalności naukowej, oświatowej i kulturalnej, organizowanie prezentacji, wystaw, konkursów, festiwali, koncertów oraz innych wydarzeń kulturalnych,
11) reprezentowanie pracowników, prekariuszy, lokatorów, rodziców, osób bezrobotnych, uczniów, młodzieży, studentów, doktorantów, pracowników naukowych, pacjentów, konsumentów, seniorów, osób niepełnosprawnych, pasażerów, atystów, mieszkańców i obywateli wobec władz i administracji rządowej i samorządowej, a także organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych,
12) reprezentowanie pracowników, prekariuszy, osób bezrobotnych, mieszkańców i obywateli wobec pracodawców,
13) reprezentowanie mieszkańców wobec deweloperów i „handlarzy roszczeniami”,
14) udzielanie pomocy prawnej,
15) organizowanie form samopomocy,
16) prowadzenie działalności medialnej, publicystycznej i wydawniczej,
17) udzielanie pomocy materialnej członkiniom i członkom PS,
18) zakładanie i prowadzenie ośrodków o charakterze szkoleniowo-wypoczynkowym,
19) organizowanie obozów, imprez turystycznych i sportowych, akcji adaptacyjnych oraz innych form wypoczynku, aktywności fizycznej i rekreacji,
20) realizowanie projektów wymiany międzynarodowej,
21) współpracę i uczestnictwo w organizacjach krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, o takich samych lub zbliżonych celach,
22) prowadzenie klubu sportowego,
23) tworzenie spółdzielni socjalnych, spółdzielni osób prawnych i fundacji,
24) prowadzenie zbiórek publicznych,
25) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy i podejmowanie stosownych działań w przypadku ich naruszenia,
26) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem prawa przez jednostki samorządu terytorialnego, organy państwa, osoby fizyczne i podmioty prywatne, w szczególności takie jak deweloperzy, banki, korporacje i ich przedstawiciele,
27) podejmowanie wszelkiej działalności służącej realizacji programu PS, postulatów wyrażonych w Deklaracji Programowej stanowiącej załącznik do Statutu, uchwał i postanowień władz PS oraz celów statutowych PS.

ROZDZIAŁ III
Udział w wyborach

Art. 12
1. Stowarzyszenie bierze udział w wyborach określonych w art. 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, poprzez:
1) tworzenie komitetu wyborczego organizacji przez PS w sytuacjach przewidzianych prawem,
2) tworzenie komitetu wyborczego lub komitetów wyborczych przez członkinie i członków PS stanowiące wykonanie uchwały Zarządu Krajowego,
3) kandydowanie członkiń i członków PS z list innych komitetów wyborczych za udzieloną w drodze uchwały zgodą Zarządu Krajowego.
2. Kandydowanie przez członkinie i członków Stowarzyszenia w sytuacjach przewidzianych w ust. 1 pkt. 2) i 3) bez podstawy w postaci właściwej uchwały Zarządu Krajowego skutkuje natychmiastową utratą członkostwa w PS.

ROZDZIAŁ IV
Think Thank Społeczny, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie osób prawnych i fundacje

Art. 13
1. PS może utworzyć Think Thank Społeczny w drodze utworzenia fundacji lub jednostki organizacyjnej, która może posiadać osobowość prawną.
2. PS może tworzyć spółdzielnie socjalne, spółdzielnie osób prawnych i fundacje.

ROZDZIAŁ V
Członkowie

Art. 14
Członkowie PS dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) honorowych,
c) wspierających.

Art. 15
1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne.
2. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, zasłużone w działalności społecznej.
3. Członkami wspierającymi mogą być spółdzielnie socjalne, spółdzielnie osób prawnych, stowarzyszenia, związki zawodowe i fundacje zainteresowane działalnością PS, deklarujące wsparcie finansowe, materialne, organizacyjne lub merytoryczne na rzecz PS.

Art. 16
Członkinie i członkowie PS nie mogą należeć do organizacji, która prowadzi działalność społeczno-polityczną konkurencyjną wobec PS lub działa na szkodę PS.

Art. 17
1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Krajowy.
2. Od decyzji odmownej w sprawie przyjęcia w poczet członków nie przysługuje odwołanie.
3. Godność członka honorowego nadaje Komisja Krajowa lub Kongres z własnej inicjatywy lub na wniosek 100 członków PS.

Art. 18
1. Osoba chcącą dołączyć w poczet członków zwyczajnych PS staje się kandydatem na członka PS w momencie odbioru wypełnionej deklaracji członkowskiej przez zarząd właściwej terenowej jednostki organizacyjnej lub Zarząd Krajowy.
2. W przypadku odbioru deklaracji członkowskiej przez zarząd właściwej terenowej jednostki organizacyjnej, ciało to przekazuje zdjęcie lub skan złożonej deklaracji członkowskiej Zarządowi Krajowemu PS w ciągu 3 dni od jej złożenia.
3. Przynajmniej raz na miesiąc zarządy terenowych jednostek organizacyjnych przekazują oryginały deklaracji członkowskich Zarządowi Krajowemu.
4. Kandydat na członka zwyczajnego PS ma obowiązek przedstawienia w deklaracji członkowskiej pełnej listy organizacji, do których należy.
5. Kandydat na członka zwyczajnego PS staje się członkiem PS po miesiącu od daty złożenia deklaracji członkowskiej z zastrzeżeniem ust. 10, jeśli deklaracja ta została podpisana przez Zarząd Krajowy.
6. Kandydaci na członków zwyczajnych PS i członkowie zwyczajni PS w ciągu 2 miesięcy od uzyskania członkostwa uczestniczą w działaniach Stowarzyszenia, jednakże nie mają głosu stanowiącego.
7. Kandydaci na członków zwyczajnych PS i członkowie zwyczajni PS nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego:
1) do władz kół i oddziałów w ciągu 5 miesięcy od uzyskania członkostwa z zastrzeżeniem ust. 8 i 9,
2) do Zarządu Regionu w ciągu 8 miesięcy od uzyskania członkostwa z zastrzeżeniem ust. 9,
3) do Zarządu Krajowego i Komisji Rewizyjnej w ciągu 11 miesięcy od uzyskania członkostwa z zastrzeżeniem ust. 9.
8. Zapis ten nie dotyczy sytuacji, w której koło na terenie danej gminy lub danej dzielnicy lub oddział na terenie danego miasta na prawach powiatu lub danej dzielnicy powstaje pierwszy raz w historii PS w oparciu o niniejszy Statut. Pozostaje jednak aktualny w stosunku do wyborów do Zarządu Oddziału powstającego na terenie powiatu ziemskiego.
9. Powyższe zapisy wchodzą w życie z dniem 1 października 2015 roku i tylko w stosunku do osób, które złożą deklarację członkowską w tym lub po tym dniu.
10. Przed 1 października 2015 roku obowiązuje skrócony termin trzech dni od daty złożenia deklaracji członkowskiej i uzyskania pod nią podpisu Zarządu Krajowego.

Art. 19
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) uczestnictwa w działaniach PS,
2) uczestnictwa w aktywności sportowej Klubu Sportowego Polski Społecznej,
3) udziału w obradach Kongresu z głosem stanowiącym, z zastrzeżeniem art. 32,
4) udziału w obradach Zgromadzenia Regionu z głosem stanowiącym, z zastrzeżeniem art. 43,
5) udziału w obradach Zgromadzenia Koła i Zgromadzenia Oddziału z głosem stanowiącym,
6) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz PS z zastrzeżeniem art. 18,
7) zgłaszania postulatów i wniosków do władz PS,
8) kandydowania zgodnie z postanowieniami władz PS w wyborach do organów władzy publicznej z list zgłoszonych lub popartych przez PS,
9) reprezentowania PS zgodnie z postanowieniami władz PS w ciałach dialogu społecznego w zakresie udzielonego pełnomocnictwa,
10) uzyskiwania od PS pomocy i opieki koleżeńskiej,
11) noszenia odznaki Stowarzyszenia i posiadania jego legitymacji.

Art. 20
Członkowie honorowi mają prawo do:
1) uczestnictwa w działaniach PS,
2) uczestnictwa w aktywności sportowej w Klubu Sportowego Polski Społecznej,
3) udziału w obradach Kongresu z głosem doradczym,
4) udziału w obradach właściwych jednostek organizacyjnych PS na zasadach określonych w drodze uchwały przez Zarząd Krajowy,
5) zgłaszania postulatów i wniosków do władz PS,
6) uzyskiwania od PS pomocy i opieki koleżeńskiej,
7) noszenia odznaki Stowarzyszenia i posiadania jego legitymacji.

Art. 21
Członkowie wspierający mają prawo do:
1) uczestnictwa w działaniach PS,
2) udziału w obradach Kongresu poprzez swojego przedstawiciela z głosem doradczym,
3) udziału w obradach właściwych jednostek organizacyjnych PS na zasadach określonych w drodze uchwały przez Zarząd Krajowy,
4) zgłaszania postulatów i wniosków do władz PS,
5) reprezentowania PS zgodnie z postanowieniami władz PS w ciałach dialogu społecznego w zakresie udzielonego pełnomocnictwa,
6) uzyskiwania od PS wsparcia merytorycznego i organizacyjnego.

Art. 22
1. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1) przestrzeganie postanowień Statutu, Deklaracji Programowej, regulaminów, uchwał i postanowień władz PS,
2) branie udziału w realizacji celów statutowych PS,
3) realizowanie programu PS,
4) popularyzowanie działalności PS i dbanie o rozwój organizacyjny PS,
5) udział w pracach właściwej terenowej jednotki organizacyjnej,
6) sumienne pełnienie powierzonych funkcji i obowiązków,
7) branie udziału w kampaniach społecznych, politycznych i wyborczych PS lub popieranych przez PS,
8) dbanie o dobrej imię PS i postępowanie w życiu publicznym i prywatnym w sposób, który nie narazi na szwank dobrego imienia PS, zgodnie z z powszechnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego, programem i wartościami PS,
9) przedstawiania zarządowi terenowej jednostki organizacyjnej lub Zarządowi Krajowemu PS aktualnych informacji o pełnej liście organizacji, do których należą, w ciągu tygodnia od nastąpienia zmian,
10) regularne i terminowe opłacanie składek członkowskich.
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 9) zarząd terenowej jednostki organizacynej ma obowiązek przekazania Zarządowi Krajowemu na piśmie lub za pośrednictwem maila informacji o zmianach w pełnej liście organizacji, do której należy członek, w ciągu 3 dni od jej otrzymania.
3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności wynikających z trudnej sytuacji materialnej członka PS, Zarząd Krajowy może go zwolnić z płacenia składek przez określony czas lub bezterminowo jeśli sytuacja członka PS nie rokuje poprawy lub zmian.
4. Do obowiązków członków honorowych należy przestrzeganie postanowień Statutu, Deklaracji Programowej, regulaminów i uchwał władz PS oraz dbanie o dobre imię PS.

Art. 23
Do obowiązków członków wspierających PS należy:
1) przestrzeganie postanowień Statutu, Deklaracji Programowej, regulaminów, uchwał i postanowień władz PS,
2) branie udziału w realizacji celów statutowych PS,
3) realizowanie programu PS,
4) popularyzowanie działalności PS i dbanie o rozwój organizacyjny PS,
5) sumienne pełnienie powierzonych funkcji i obowiązków,
6) dbanie o dobrej imię PS i postępowanie w sposób, który nie narazi na szwank dobrego imienia PS, zgodnie z z powszechnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego, programem i wartościami PS,
7) przedstawiania zarządowi terenowej jednostki organizacyjnej lub Zarządowi Krajowemu PS aktualnych informacji o pełnej liście organizacji, do których należą, w ciągu tygodnia od nastąpienia zmian,
8) regularne i terminowe opłacanie składek członkowskich.
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 7) zarząd terenowej jednostki organizacynej ma obowiązek przekazania Zarządowi Krajowemu na piśmie lub za pośrednictwem maila informacji o zmianach w pełnej liście organizacji, do której należy członek, w ciągu 3 dni od jej otrzymania.
3. Członek wspierający PS może być zwolniony z płacenia składek członkowskich tylko wtedy, gdy wynika to z odrębnego porozumienia między PS a członkiem wspierającym, który wspiera PS w materialny, organizacyjny, merytoryczny lub inny sposób.

Art. 24
1. Członkostwo ustaje przez:
1) śmierć,
2) niespełnianie kryteriów członkostwa określonych w art. 15 i 16,
3) natychmiastową utratę członkostwa w sytuacji przewidzianej w art. 12 ust. 2,
4) zgłoszenie zarządowi macierzystej terenowej jednostki organizacyjnej lub Zarządowi Krajowemu wystąpienia na piśmie lub za pośrednictwem maila,
5) skreślenie uchwałą Zarządu Krajowego wskutek zalegania z płaceniem składek członkowskich przez okres 6 miesięcy i nieuregulowania zaległości w wyznaczonym terminie, pomimo wezwania przez Zarząd Krajowy na piśmie lub za pośrednictwem maila, chyba że zaległość usprawiedliwiona była szczególnymi okolicznościami,
6) usunięcie członka w drodze uchwały przez Zarząd Krajowy,
7) pozbawienie uchwałą Komisji Krajowej PS lub Kongresu PS godności członka honorowego,
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 4), zarząd terenowej jednostki organizacyjnej ma obowiązek przekazania Zarządowi Krajowemu na piśmie lub za pośrednictwem maila informacji o wystąpieniu członka tej jednostki z organizacji w ciągu 3 dni od jej otrzymania.

ROZDZIAŁ VI
Struktura organizacyjna.

Art. 25
1. Kadencja władz krajowych i regionalnych PS trwa 4 lata.
2. Kadencja władz oddziałów i kół PS trwa 2 lata z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Kadencja władz oddziałów i kół PS ulega przedłużeniu w drodze uchwały Komisji Krajowej, w szczególności gdy pozostaje mniej niż rok do wyborów określonych w art. 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, a istnieje duże prawdopodobieństwo, że PS lub jego członkinie i członkowie wezmą w nich udział poprzez przedstawienie kandydatur. W przypadku wydłużenia kadencji władz oddziałów i kół PS Komisja Krajowa może również skrócić kadencję kolejnych władz oddziałów i kół PS, maksymalnie o okres, o który wydłużona została kadencja ją poprzedzająca.
4. Kadencja władz krajowych i regionalnych PS lub kadencja władz oddziałów i kół PS ulega skróceniu na mocy uchwały Zarządu Krajowego podjętej większością przynajmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu Krajoweo lub postanowienia Przewodniczącego PS.
5. Kadencja władz terenowych i innych jednostek organizacyjnych PS wybranych w trakcie trwającej kadencji władz tego rodzaju, kończy się wraz z kadencją władz danego rodzaju.
6. Wszystkie władze PS podejmują uchwały w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
7. Uchwały wszystkich władz PS podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że postanowienia Statutu wymagają większości kwalifikowanej.
8. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że postanowienia Statutu stanowią inaczej.
9. W przypadku braku wymaganej liczby członkiń i członków uprawnionych do głosowania w trakcie obrad Kongresu, następne ich zebranie odbywa się nie wcześniej niż pół godziny po wyznaczonej pierwotnie godzinie, na którą zwołano posiedzenie. Ponowne zebranie Kongresu jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych.

Art. 26
1. Stowarzyszenie posiada terenowe jednostki organizacyjne – koła, oddziały i regiony.
2. Terenowe jednostki organizacyjne PS powołuje i rozwiązuje Zarząd Krajowy.
3. Członek PS może należeć tylko do jednego koła, jednego oddziału i jednego regionu.
4. Koło tworzą członkinie i członkowie PS działający na terenie gminy z zastrzeżeniem ust. 5 i 7.
5. W miastach liczących więcej niż 200 000 mieszkańców, z zastrzeżeniem art. 27, koła tworzą członkinie i członkowie PS działający na terenie jednej lub dwóch sąsiadujących ze sobą dzielnic – w tym przypadku najpierw powołuje się oddział, a dopiero w następnej kolejności koła dzielnicowe lub międzydzielnicowe.
6. Zarząd Krajowy PS powołuje koło, gdy w danej gminie lub dzielnicy lub sąsiadujących ze sobą dzielnicach, z zastrzeżeniem art. 27, do PS należy co najmniej 5 członków zwyczajnych.
7. Oddział tworzą członkinie i członkowie PS działający na terenie powiatu lub miasta na prawach powiatu z zastrzeżeniem art. 27.
8. Zarząd Krajowy powołuje oddział, gdy w danym powiecie istnieją przynajmniej dwa koła PS lub gdy w danym mieście na prawach powiatu do PS należy co najmniej 5 członków zwyczajnych, z zastrzeżeniem ust. 9 oraz art. 27.
9. Jeśli w danym powiecie działa tylko jedno koło, pełni ono również funkcję oddziału PS do czasu, kiedy powstanie na terenie tego powiatu kolejne koło, z zastrzeżeniem ust. 5.
10. Region tworzą członkinie i członkowie PS działający na terenie okręgu wyborczego do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej według stanu prawnego na dzień zwołania ostatniego Kongresu Zwyczajnego PS z zastrzeżeniem art. 27.
11. Zarząd Krajowy powołuje region, gdy w danym województwie działają przynajmniej dwa oddziały z zastrzeżeniem art. 27.
12. Jeśli w danym województwie działa tylko jeden oddział, pełni on funkcję regionu do czasu, kiedy powstanie na terenie tego województwa kolejny oddział, z zastrzeżeniem art. 27. Jeśli w danym województwie działa tylko jedno koło, może ono pełnić funkcje regionu, jeśli tak w drodze uchwały postanowi Zarząd Krajowy, za zastrzeżeniem ust. 5. Jeśli w danym województwie działają koła, ale w żadnym powiecie nie zaistniała sytuacja przewidziana w ustępach poprzedzających, mogą one utworzyć region, jeśli tak w drodze uchwały postanowi Zarząd Krajowy, z zastrzeżeniem ust. 5.
13. Poza granicami kraju Zarząd Krajowy może utworzyć odrębną jednostkę organizacyjną.
14. Władze wszystkich terenowych jednostek organizacyjnych PS są zobowiązane do przekazywania Zarządowi Krajowemu wszystkich podjętych uchwał i stanowisk na piśmie lub za pośrednictwem maila w załączonym pliku do 7 dni po ich podjęciu.
15. Władze wszystkich terenowych jednostek organizacyjnych PS są zobowiązane do przekazywania Zarządowi Krajowemu wszystkich podjętych uchwał i stanowisk na piśmie lub za pośrednictwem maila w załączonym pliku przynajmniej na 3 dni przed ich publikacją.W sprawach pilnych władze terenowych jednostek organizacyjnych PS kontaktują się z Zarządem Krajowym telefonicznie.
16. Terenowe jednostki organizacyjne PS nie posiadają osobowości prawnej i nie zaciągają zobowiązań finansowych.

Art. 27
Jeśli wyłącznym terenem działania regionu jest miasto, najpierw powołuje się region, a dopiero w następnej kolejności oddziały, z wyłączeniem sytuacji opisanych w art. 26 ust. 10. Oddziały tworzą członkinie i członkowie PS działający na terenie jednej lub dwóch sąsiadujących ze sobą dzielnic. Zarząd Krajowy powołuje oddział, jeśli na terenie dzielnicy lub dwóch sąsiadujących ze sobą dzielnic do PS należy co najmniej 5 członków zwyczajnych. Kół nie tworzy się.

Art. 28
1. Wybory do Zarządu Krajowego, Zarządów Regionów, Zarządów Oddziałów, Zarządów Kół, Komisji Rewizyjnej, na Przewodniczącego PS, Przewodniczącego Regionu, Przewodniczącego Oddziału i Przewodniczącego Koła dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie mandatów, można odstąpić od tajności wyborów.
2. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, stanowiącą więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli w pierwszej turze wyborów nie zostaną obsadzone wszystkie mandaty, przeprowadza się drugą turę wyborów, w której biorą udział kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, w liczbie nie większej niż dwukrotna liczba mandatów pozostałych do obsadzenia. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów, o kolejności rozstrzyga liczba głosów oddanych na daną osobę z pierwszego głosowania.
3. Wygaśnięcie mandatu członkini lub członka władz następuje:
1) po upływie kadencji,
2) wskutek złożenia oświadczenia na piśmie lub za pośrednictwem maila o rezygnacji z funkcji członkini lub członka danego organu,
3) wskutek rozwiązania danej terenowej jednostki organizacyjnej,
4) na skutek wykluczenia z danego organu z zastrzeżeniem ust. 4,
5) w wyniku ustania członkostwa w PS z zastrzeżeniem ust. 5.

4. Wykluczenie członka lub członkini władz z danego organu następuje w drodze uchwały Zarządu Krajowego w stosunku do władz terenowych jednostek organizacyjnych. Komisja Krajowa w obecności co najmniej 4/5 jej członków większością 2/3 głosów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wykluczyć z Komisji Rewizyjnej jej członka lub może wykluczyć z Zarządu Krajowego jego członka. Komisja Krajowa nie może wykluczyć Przewodniczącego.

5. Zarząd Krajowy nie może pozbawić członkostwa Przewodniczącego, członka Zarządu Krajowego i Komisji Rewizyjnej.

6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członkini lub członka Zarządu Krajowego lub Komisji Rewizyjnej, a także wykluczenia, Komisja Krajowa dokonuje uzupełnienia składu tych organów spośród nieograniczonej liczby kandydatek i kandydatów.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członkini lub członka Zarządu Regionu, Zarządu Oddziału, Zarządu Koła, a także wykluczenia, odpowiednio Komisja Regionu, Zgromadzenie Oddziału, Zgromadzenie Koła dokonuje uzupełnienia składu tych organów spośród nieograniczonej liczby kandydatek i kandydatów.
8. Kadencja wybranych w trybie określonym w ust. 6 i 7 członkiń i członków władz PS upływa wraz z kadencją pozostałych członkiń i członków tych władz.

ROZDZIAŁ VII
Akademickie jednostki organizacyjne

Art. 29
1. PS może tworzyć akademickie jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – Inicjatywy Akademickie. Ramy i sposób ich działania i organizacji określi Zarząd Krajowy w drodze uchwały.
2. PS może utworzyć jednostkę organizacyjną PS – Zrzeszenie Akademickie – posiadającą osobowość prawną, o której mowa w art. 204 – 206 i art. 210 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Ramy i sposób jej działania i organizacji oraz Statut określi Zarząd Krajowy w drodze uchwały.

ROZDZIAŁ IX
Klub Sportowy Polski Społecznej

Art. 30
PS może powołać Klub Sportowy działający jako wewnętrzna jednostka organizacyjna PS. Ramy i sposób jej działania i organizacji określi Przewodniczący PS.

ROZDZIAŁ X
Władze krajowe
Postanowienia Ogólne.

Art. 31
Władzami krajowymi PS są:
1) Kongres,
2) Komisja Krajowa,
3) Przewodniczący,
4) Zarząd Krajowy,
5) Komisja Rewizyjna.

Kongres

Art. 32
1. Kongres jest najwyższą władzą PS.
2. W Kongresie biorą udział z głosem stanowiącym:
1) jeśli łączna liczba członkiń i członków PS nie przekracza 1000 – członkowie PS,
2) jeśli łączna liczba członkiń i członków PS jest równa lub większa 1000 – delegaci.
3. Delegatami na Kongres są:
1) osoby pełniące przed terminem obrad Kongresu funkcje Przewodniczącego PS i Przewodniczących Regionów,
2) osoby tworzące przed terminem obrad Kongresu Zarząd Krajowy i Komisję Rewizyjną,
3) osoby wybrane jako delegaci na Kongres na Zgromadzeniach Regionów w proporcjach 1 delegat na 20 członkiń i członków w regionie.
4. W Kongresie mogą wziąć udział z głosem doradczym goście zaproszeni przez Przewodniczącego lub Zarząd Krajowy.
5. Do kompetencji Kongresu należy:
1) uchwalanie programu i głównych kierunków działania PS,
2) uchwalanie zmian Statutu i Deklaracji Programowej,
3) przyjmowanie sprawozdań merytorycznych z działalności Komisji Krajowej,
4) wybór i odwołanie Przewodniczącego, Zarządu Krajowego i jego członków,
5) wybór Komisji Rewizyjnej,
6) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
7) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członkinie i członków,
8) przyjmowanie uchwał, stanowisk, odezw i manifestów zgłoszonych przez członkinie i członków w zakresie celów statutowych PS,
9) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu PS i przeznaczeniu jego majątku.

Art. 33
1. Kongres PS, zwany dalej Kongresem, może być:
a) Zwyczajny – zwoływany wraz z upływem kadencji władz krajowych przez Przewodniczącego,
b) Nadzwyczajny – zwoływany w ciągu 30 dni – jeśli liczba członkiń i członków PS jest mniejsza niż 1000, w ciągu 90 dni – jeśli liczba członkiń i członków PS jest równa lub większa niż 1000, od postanowienia lub podjęcia uchwały w tym przedmiocie przez Przewodniczącego lub Zarząd Krajowy większością 2/3 głosów z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członkiń i członków zwyczajnych.
2. Kongres Nadzwyczajny obraduje tylko nad sprawami, dla których został zwołany.
3. Przewodniczący zwołując Kongres zawiadamia na piśmie lub za pośrednictwem maila członków i członkinie o dniu organizacji Kongresu:
a) co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem, jeśli liczba członkiń i członków PS jest mniejsza niż 1000,
b) co najmniej na 90 dni przed wyznaczonym terminem, jeśli liczba członkiń i członkiń jest większa lub równa 1000.
4. Jeśli liczba członkiń i członków PS w kraju jest większa lub równa 1000, od zawiadomienia ze strony Przewodniczącego, Przewodniczący Regionów mają 65 dni na organizację Zgromadzeń Regionów w celu przeprowadzenia wyborów delegatów na Kongres. W tym przypadku Przewodniczący Regionów zawiadamiają członkinie i członków o Zgromadzeniach Regionów na piśmie lub drogą mailową, co najmniej na 51 dni przed wyznaczonym terminem.

Komisja Krajowa

Art. 34
1. Komisja Krajowa PS, zwana dalej Komisją Krajową, jest najwyższą władzą uchwałodawczą w okresie pomiędzy Kongresami.
2. Komisja Krajowa PS składa się z Przewodniczącego, członków Zarządu Krajowego i Przewodniczących Regionów. Zarządy Regionów, których wyłącznym obszarem działania jest województwo, mają prawo do wyboru spośród członków Zarządu Regionu drugiego delegata do Komisji Krajowej.
3. Komisja Krajowa PS:
1) planuje strategiczną działalność PS,
2) uchwala program działalności,
3) wykonuje uchwały Kongresu,
4) przyjmuje uchwały, stanowiska, odezwy i manifesty w zakresie celów statutowych PS,
5) składa Kongresowi sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności,
6) uchyla uchwały Zarządu Krajowego sprzeczne z obowiązującym prawem, Statutem lub uchwałami Komisji Krajowej i Kongresu,
7) podejmuje uchwały o przyjęciu członkiń i członków honorowych,
8) ustala wysokość i zasady płacenia składki członkowskiej,
9) rozpatruje wnioski zgłoszone przez członkinie i członków PS;
10) podejmuje uchwały o przystąpieniu PS do związków, porozumień, stowarzyszeń i organizacji międzynarodowych,
11) posiada inne kompetencje wynikające z niniejszego Statutu.
4. Posiedzenia Komisji Krajowej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 4 miesiące.
5. Posiedzenia Komisji Krajowej zwoływane są przez Przewodniczącego z inicjatywy Przewodniczącego, Zarządu Krajowego lub na żądanie co najmniej 1/3 członkiń i członków Komisji Krajowej w ciągu 30 dni od daty złożenia tego żądania.
6. Przewodniczący o posiedzeniu Komisji Krajowej zawiadamia członków Komisji Krajowej na piśmie lub drogą mailową, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.
7. W posiedzeniach Komisji Krajowej mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego lub Zarząd Krajowy.

Przewodniczący

Art. 35
1. Przewodniczący PS, zwany dalej Przewodniczącym, jej najwyższą władzą wykonawczą PS.
2. Do kompetencji Przewodniczącego należy:
1) kierowanie PS i całokształtem jej działalności,
2) reprezentowanie PS na zewnątrz,
3) reprezentowanie PS w życiu publicznym, społecznym i politycznym,
4) kierowanie pracami Zarządu Krajowego i zwoływanie jego posiedzeń,
5) podział stałych i bieżących zadań organizacyjnych pomiędzy członków Zarządu Krajowego,
6) zwoływanie Kongresu; zwoływanie posiedzeń Komisji Krajowej, proponowanie porządku obrad i kierowanie jej pracami; zwoływanie pierwszego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w terminie 60 dni od jej wybrania,
7) powoływanie, rozwiązywanie i kierowanie działami, zespołami, biurami, jednostkami organizacyjnymi PS innymi niż terenowe i określanie ich regulaminów organizacyjnych,
8) upoważnianie członkiń i członków PS do reprezentowania PS w określonym zakresie, w tym powoływanie pełnomocników i koordynatorów,
9) udzielanie upoważnień do reprezentowania PS w organizacjach lub strukturach powstałych w wyniku porozumień zawartych przez PS, w tym o charakterze wyborczym,
10) w przypadku rozwiązania ternowej lub innej jednostki organizacyjnej PS lub jej władz powoływanie pełnomocnika PS posiadającego uprawnienia danej jednostki organizacyjnej lub jej władz do czasu powołania i wyboru władz danej jednostki organizacyjnej,
11) powoływanie likwidatora w przypadku podjęcia decyzji o rozwiązaniu PS,
12) inne kompetencje wynikające z niniejszego Statutu.

Zarząd Krajowy

Art. 36
1. Zarząd Krajowy, zwany dalej Zarządek Krajowym jest władzą wykonawczą oraz pełni rolę władzy uchwałodawczej pomiędzy posiedzeniami Komisji Krajowej.
2. Zarząd Krajowy składa się z trzech do siedmiu członków w tym z Przewodniczącego PS oraz obligatoryjnie z Wiceprzewodniczącego i Skarbnika oraz fakultatywnie z kolejnego Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Członków Zarządu.
3. Wiceprzewodniczących, Skarbnika i Sekretarza Zarząd Krajowy wybiera ze swojego grona.
4. Pracami Zarządu Krajowego kieruje Przewodniczący PS, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inna osoba z Zarządu Krajowego wyznaczona przez Przewodniczącego.
5. Uchwały Zarządu Krajowego podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że postanowienia Statutu wymagają większości kwalifikowanej. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego.
6. Posiedzenia Zarządy Krajowego zwołuje Przewodniczący:
a) z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz na dwa miesiące,
b) na pisemne lub złożone za pośrednictwem maila żądanie co najmniej 1/3 członków Zarządu Krajowego najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia tego żądania.
7. Osoby tworzące Zarząd Krajowy PS mają prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach władz krajowych PS oraz jednostek organizacyjnych PS i ich władz.

Art. 37
1. Do kompetencji Zarządu Krajowego należy w szczególności:
1) planowanie bieżącej działalności PS w okresie pomiędzy Komisjami Krajowymi,
2) wykonywanie uchwał Kongresu i Komisji Krajowej PS,
3) podejmowanie uchwał, stanowisk, odezw i manifestów w bieżących sprawach,
4) pobieranie składek członkowskich oraz pozyskiwanie finansowania działalności statutowej z innych źródeł,
5) zwoływanie Kongresu PS w trybie i w wypadkach przewidzianych w Statucie,
6) przedstawianie Komisji Krajowej sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności za czas kadencji,
7) nadzór nad przestrzeganiem Statutu, Deklaracji Programowej, uchwał i regulaminów przez członków PS oraz w razie potrzeby ustalanie wiążącej i ostatecznej wykładni Statutu,
8) uchyla uchwały terenowych jednostek organizacyjnych, a także nie wyraża zgody na działania niezgodne ze Statutem, programem, Deklaracją Programową i regulaminami PS, uchwałami, i postanowieniami Kongresu, Komisji Krajowej, Przewodniczącego i Zarządu Krajowego PS, lub takie, które zdaniem Zarządu Krajowego PS mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia,
9) utrzymywanie w mocy uchylonych wcześniej przez zarządy terenowych jednostek organizacyjnych uchwał i wydawanie zgody na działania co do których istniał brak zgody ze strony zarządów terenowych jednostek organizacyjnych,
10) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i skreślania członków zwyczajnych,
11) ustalanie wzorów pieczęci, odznaki członkowskiej, legitymacji i dyplomów honorowych, przyznawanie odznak PS osobom niebędącym członkami PS oraz ustalanie wzoru dokumentów członkowskich, w tym dokumentów wymaganych przy przyjęciu w poczet członków,
12) ostateczne stwierdzanie ważności wyborów w terenowych jednostkach organizacyjnych PS,
13) prowadzenie rejestru członków,
14) tworzenie i zatwierdzanie list kandydatów PS startujących z list lub z poparciem PS na zasadach określonych w art. 12 w wyborach określonych w art. 1 punkty 1), 2) i 3) Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy,
15) przeprowadzenie ostatecznych konsultacji z zarządami kół, oddziałów i regionów i zatwierdzanie list kandydatów PS startujących z list lub z poparciem PS na zasadach określonych w art. 12 w wyborach określonych w art. 1 punkty 4) i 5) Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy,
16) przedstawianie Komisji Rewizyjnej sprawozdania finansowego PS,
17) rozstrzyganie w sporach indywidualnych i kompetencyjnych,
18) powoływanie i rozwiązywanie Regionów PS, Oddziałów PS, Kół PS i ich zarządów,
19) zatrudnianie pracowników PS z zastrzeżeniem ust. 2,
20) przyjmowanie regulaminów organizacyjnych dotyczących współdziałania władz krajowych i terytorialnych jednostek organiacyjnych,
21) podejmowanie decyzji w sprawach PS niezastrzeżonych do kompetencji innych władz PS,
22) inne kompetencje wynikające z niniejszego statutu.
2. Jeśli Zarząd Krajowy zatrudnia jako pracownika PS Przewodniczącego lub członka Zarządu Krajowego, osoba ta jest wyłączona z głosowania nad podjęciem uchwały w tej sprawie.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, Przewodniczący PS może zawiesić działania lub wykonanie podjętej przez jednostkę organizacyjną uchwały lub jej części do dnia posiedzenia najbliższego Zarządu Krajowego, który obowiązany jest rozstrzygnąć sprawę ostatecznie.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Przewodniczący PS może wydać zgodę na działania lub wykonanie podjętej przez jednostkę organizacyjną uchwały lub jej części do dnia posiedzenia najbliższego Zarządu Krajowego, który obowiązany jest rozstrzygnąć sprawę ostatecznie.

Art. 38
1. PS reprezentuje oraz zaciąga w jego imieniu zobowiązania majątkowe Przewodniczący PS.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, Przewodniczący może delegować na innego członka Zarządu Krajowego lub zarządu jednostki organizacyjnej w zakresie i na czas określonymi w stosownym pełnomocnictwie.

Komisja Rewizyjna

Art. 39
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność PS, odpowiedzialnym przed Kongresem i Komisją Krajową.

Art. 40
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków wybranych przez Kongres.
2. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący, wybrany przez członków Komisji Rewizyjnej na pierwszym jej posiedzeniu.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Krajowego.
4 Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być członkami zarządów terenowych jednostek organizacyjnych, jednak w sytuacji, gdy kontrolowany jest zarząd jednostki, którego dany członek Komisji Rewizyjnej jest członkiem, zostaje w tym zakresie wyłączony z udziału w kontroli.

Art. 41
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli statutowej działalności władz krajowych oraz władz terenowych jednostek organizacyjnych PS, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami władz krajowych PS,
2) zatwierdzanie sprawozdania finansowego, a w wyjątkowych sytuacjach przekazanie sprawozdania finansowego do zatwierdzenia Komisji Krajowej,
3) składanie sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności Komisji Krajowej.

ROZDZIAŁ XI
Władze terenowych jednostek organizacyjnych – kół, oddziałów i regionów

Władze Regionów

Art. 42
Władzami Regionu są:
1) Zgromadzenie Regionu,
2) Komisja Regionu,
3) Przewodniczący Regionu,
4) Zarząd Regionu.

Zgromadzenie Regionu

Art. 43
1. Zgromadzenie Regionu jest najwyższą władzą regionu.
2. W Zgromadzeniu Regionu biorą udział z głosem stanowiącym:
1) jeśli łączna liczba członkiń i członków PS w regionie nie przekracza 400 – członkowie PS,
2) jeśli łączna liczba członkiń i członków PS jest równa lub większa 400 – delegaci.
3. Delegatami na Kongres są:
1) osoby pełniące przed terminem obrad Kongresu funkcje Przewodniczącego Regionu i Przewodniczących Oddziałów PS,
2) osoby tworzące przed terminem obrad Kongresu Zarząd Regionu,
3) osoby wybrane jako delegaci na Kongres na Zgromadzeniach Oddziałów w proporcjach 1 delegat na 8 członkiń i członków w Regionie.
4. W Kongresie mogą wziąć udział z głosem doradczym goście zaproszeni przez Przewodniczącego Regionu, Przewodniczącego, Zarząd Regionu i Zarząd Krajowy.
5. Do kompetencji Zgromadzenia Regionu należy:
1) uchwalanie programu dla regionu i głównych kierunków działania PS w regionie, zgodnych z Deklaracją Programową, Statutem, krajowymi programami, uchwałami i postanowieniami władz krajowych,
2) przyjmowanie sprawozdań merytorycznych z działalności Komisji Regionu,
3) wybór i odwołanie Przewodniczącego Regionu, Zarządu Regionu i jego członków,
4) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członkinie i członków,
5) przyjmowanie uchwał, stanowisk, odezw i manifestów w sprawach regionu, zgodnych z Deklaracją Programową, Statutem, krajowymi programami, uchwałami i postanowieniami władz krajowych.

Art. 44
1. Zgromadzenie Regionu może być:
a) Zwyczajne – zwoływane wraz z upływem kadencji władz regionu przez Przewodniczącego Regionu na wniosek Przewodniczącego PS,
b) Nadzwyczajne – zwoływane w ciągu 30 dni na wniosek Przewodniczącego, Zarządu Krajowego większością 2/3 głosów, Przewodniczącego Regionu, Zarządu Regionu większością 2/3 głosów z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 członkiń i członków zwyczajnych z danego regionu.
2. Kongres Nadzwyczajny obraduje tylko nad sprawami, dla których został zwołany.
3. Przewodniczący Regionu zwołując Zgromadzenie Regionu zawiadamia na piśmie lub za pośrednictwem maila członków i członkinie o dniu organizacji Zgromadzenia Regonu:
a) Zwyczajnego co najmniej na 51 dni przed wyznaczonym terminem.
b) Nadzwyczajnego co najmniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem.

Komisja Regionu

Art. 45
1. Komisja Regionu jest najwyższą władzą uchwałodawczą w okresie pomiędzy Kongresami.
2. Komisja Regionu składa się z Przewodniczącego Regionu, członków Zarządu Regionu i Przewodniczących Oddziałów.
3. Komisja Regionu,
1) planuje strategiczną działalność w regionie, zgodną z działalnością PS w kraju,
2) uchwala program działalnośc, zgodny z działalnością PS w kraju,
3) wykonuje uchwały i postanowienia władz krajowych PS,
4) przyjmuje uchwały, stanowiska, odezwy i manifesty w zakresie celów statutowych PS, zgodne z Deklaracją Programową, Statutem, krajowymi programami, uchwałami i postanowieniami władz krajowych,
5) składa Zgromadzeniu Regionu sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności,
6) uchyla uchwały Zarządu Regionu sprzeczne z obowiązującym prawem, Statutem, Deklaracją Programową, uchwałami i postanowieniami władz krajowych, Zgromadzenia Regionu i Komisji Regionu,
7) rozpatruje wnioski zgłoszone przez członkinie i członków PS z regionu.
4. Posiedzenia Komisji Regionu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 4 miesiące.
5. Posiedzenia Komisji Regionu zwoływane są z inicjatywy Przewodniczącego Regionu, Przewodniczącego, Zarządu Regionu, Zarządu Krajowego lub na żądanie co najmniej 1/3 członkiń i członków Komisji Regionu w ciągu 21 dni od dnia złożenia tego żądania.
6. Przewodniczący Regionu lub Przewodniczący o posiedzeniu Komisji Regionu zawiadamia członków Komisji Regionu na piśmie lub drogą mailową, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.
7. W posiedzeniach Komisji Regionu mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego Regionu, Przewodniczącego, Zarząd Regionu lub Zarząd Krajowy.

Przewodniczący Regionu

Art. 46
1. Przewodniczący Regionu jej najwyższą władzą wykonawczą PS w regionie.
2. Do kompetencji Przewodniczącego Regionu należy:
1) kierowanie PS w regionie i całokształtem jej działalności w regionie, zgodnie z działaniami, postanowieniami i uchwałami władz krajowych,
2) reprezentowanie regionu PS na zewnątrz,
3) reprezentowanie regionu PS w życiu publicznym, społecznym i politycznym,
4) kierowanie pracami Zarządu Regionu i zwoływanie jego posiedzeń,
5) podział stałych i bieżących zadań organizacyjnych pomiędzy członków Zarządu Regionu,
6) zwoływanie Zgromadzeń Regionu w trybie i na zasadach przewidzianych w Statucie; zwoływanie posiedzeń Komisji Regionu, proponowanie porządku obrad i kierowanie jej pracami,
7) upoważnianie członkiń i członków PS, w granicach pełnomocnictwa wydanego przez Przewodniczącego PS, do reprezentowania PS w określonym zakresie, w tym w regionalnych i lokalnych organizacjach lub strukturach powstałych w wyniku porozumień zawartych przez PS, w tym o charakterze wyborczym.

Zarząd Regionu

Art. 47
1. Zarząd Regionu jest władzą wykonawczą regionu oraz pełni rolę władzy uchwałodawczej regionu pomiędzy posiedzeniami Komisji Regionu.
2. Zarząd Regionu składa się z trzech do siedmiu członków w tym z Przewodniczącego Regionu oraz obligatoryjnie z Wiceprzewodniczącego oraz fakultatywnie z Sekretarza i Członków Zarządu.
3. Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Zarząd Regionu wybiera ze swojego grona.
4. Pracami Zarządu Regionu kieruje Przewodniczący Regionu, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inna osoba z Zarządu Regionu wyznaczona przez Przewodniczącego Regionu.
5. Uchwały Zarządu Regionu podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że postanowienia Statutu wymagają większości kwalifikowanej. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Regionu.
6. Posiedzenia Zarządu Regionu zwołuje Przewodniczący Regionu,
a) z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz na dwa miesiące,
b) na pisemne lub złożone za pośrednictwem maila żądanie co najmniej 1/3 członków Zarządu Regionu lub na żądanie Przewodniczącego PS najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia tego żądania.
7. Osoby tworzące Zarząd Regionu mają prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach władz regionu PS oraz oddziałów i kół PS z danego regionu i ich władz.

Art. 48
1. Do kompetencji Zarządu Regionu należy w szczególności:
1) planowanie bieżącej działalności PS w regionie w okresie pomiędzy Komisjami Regionu, zgodnie z działaniami, uchwałami i postanowieniami władz krajowych PS,
2) wykonywanie uchwał i postanowień władz krajowych PS, Zgromadzenia Regionu i Komisji Regionu,
3) podejmowanie uchwał, stanowisk, odezw i manifestów w bieżących sprawach, zgodnych z Deklaracją Programową, Statutem, krajowymi programami, uchwałami i postanowieniami władz krajowych, Zgromadzenia Regionu i Komisji Regonu,
5) zwoływanie Zgromadzenia Regionu w trybie i w wypadkach przewidzianych w Statucie,
6) przedstawianie Komisji Regionu sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności za czas kadencji,
7) nadzór nad przestrzeganiem Statutu, Deklaracji Programowej, postanowień, uchwał i regulaminów przez członków PS w regionie,
8) uchyla uchwały oddziałów i kół w regionie, a także nie wyraża zgody na działania niezgodne ze Statutem, programem, Deklaracją Programową i regulaminami PS, uchwałami, i postanowieniami Kongresu, Komisji Krajowej, Przewodniczącego, Zarządu Krajowego PS, Zgromadzenia Regionu, Komisji Regionu, Przewodniczącego Regionu i Zarządu Regionu lub takie, które zdaniem władz PS mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia,
9) prowadzenie rejestru członków regionu,
10) proponowanie list kandydatów PS w zakresie obejmującym terytorium regionu startujących z list lub z poparciem PS na zasadach określonych w art. 12 w wyborach określonych w art. 1 punkty 4) i 5) Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy,
10) rozstrzyganie w sporach indywidualnych w regionie.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, Przewodniczący Regionu może zawiesić działania lub wykonanie podjętej przez jednostkę organizacyjną uchwały lub jej części do dnia posiedzenia najbliższego Zarządu Regionu, który obowiązany jest rozstrzygnąć sprawę ostatecznie.

Władze Oddziałów

Art. 49
Władzami Oddziału PS są:
1) Zgromadzenie Oddziału,
2) Przewodniczący Oddziału,
3) Zarząd Oddziału.

Zgromadzenie Oddziału

Art. 50
1. Zgromadzenie Oddziału jest najwyższą władzą oddziału.
2. W Zgromadzeniu Oddziału biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie oddziału.
3. W Zgromadzeniu Oddziału mogą wziąć udział z głosem doradczym goście zaproszeni przez Przewodniczącego Oddziału, Przewodniczącego Regionu, Przewodniczącego, Zarząd Oddziału, Zarząd Regionu, Zarząd Krajowy.
4. Do kompetencji Zgromadzenia Oddziału należy:
1) przyjmowanie uchwał, stanowisk, odezw i manifestów w sprawach oddziału, zgodnych z Deklaracją Programową, Statutem, krajowymi i regionalnymi programami, uchwałami i postanowieniami władz krajowych i władz regionu,
2) uchwalanie programu dla odziału i planowanie głównych kierunków działania PS w oddziale, zgodnych z Deklaracją Programową, Statutem, krajowymi i regionalnymi programami, uchwałami i postanowieniami władz krajowych i władz regionu,
3) wykonywanie uchwał i postanowień władz krajowych PS i władz regionu PS,
4) przyjmowanie sprawozdań merytorycznych z działalności Zarządu Oddziału,
5) uchylanie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z obowiązującym prawem, Statutem, Deklaracją Programową, uchwałami i postanowieniami władz krajowych PS, władz regionu PS i Zgromadzenia Oddziału,
6) wybór i odwołanie Przewodniczącego Oddziału,
7) wybór i odwołanie członków Prezydium Zarządu Oddziału lub Zarządu Oddziału, w zależności od składu Zarządu Oddziału określonego w art. 53,
8) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członkinie i członków oddziału.

Art. 51
1. Zgromadzenie Odziału może być:
a) Wyborcze – zwoływane wraz z upływem kadencji władz regionu przez Przewodniczącego Oddziału na wniosek Przewodniczącego PS,
b) Zwyczajne – zwoływane:
– co najmniej raz na pół roku w powiatach ziemskich,
– co najmniej raz na trzy miesiące w miastach na prawach powiatu liczących 200 tys. mieszkańców, jeśli członkowie działają głównie na poziomie kół dzielnicowych,
– co najmniej raz na miesiąc w miastach na prawach powiatu,
– co najmniej raz na miesiąc, jeśli oddział działa na terenie dzielnicy lub dwóch sąsiadujących ze sobą dzielnic,
na wniosek Przewodniczącego Oddziału, Przewodniczącego Regionu, Zarządu Oddziału, Zarządu Regionu, w szczególnych przypadkach przez władze krajowe, z własnej inicjatywy lub 1/2 członkiń i członków oddziału.
2. Przewodniczący Oddziału zwołując Wyborcze Zgromadzenie Oddziału zawiadamia na piśmie lub za pośrednictwem maila członków i członkinie o dniu organizacji Zgromadzenia Oddziału co najmniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem.
3. Wnioskodawca zwołując Zwyczajne Zgromadzenie Oddziału zawiadamia za pośrednictwem maila lub w inny powszechnie przyjęty sposób członkinie i członków oddziału co najmniej na:
– 14 dni przed wyznaczonym terminem w powiatach ziemskich i miastach na prawach powiatu liczących 200 tys. mieszkańców, jeśli w mieście na prawie powiatu członkowie działają głównie na poziomie kół dzielnicowych,
– 7 dni przed wyznaczonym terminem w miastach na prawach powiatu i wtedy, gdy oddział działa na terenie dzielnicy lub dwóch sąsiadujących ze sobą dzielnic.

Przewodniczący Oddziału

Art. 52
1. Przewodniczący Oddziału jej najwyższą władzą wykonawczą PS w oddziale.
2. Do kompetencji Przewodniczącego Oddziału należy:
1) kierowanie PS i całokształtem jej działalności w oddziale, zgodnie z działaniami, postanowieniami i uchwałami władz krajowych, władz regionu,
2) reprezentowanie odziału PS na zewnątrz,
3) reprezentowanie oddziału PS w życiu publicznym, społecznym i politycznym na terenie działania oddziału,
4) kierowanie pracami Zarządu Oddziału i zwoływanie jego posiedzeń,
5) podział stałych i bieżących zadań organizacyjnych pomiędzy członków Zarządu Oddziału,
6) zwoływanie Zgromadzeń Oddziału w trybie i na zasadach przewidzianych w Statucie oraz kierowanie pracami Zwyczajnego Zgromadzenia Oddziału,
7) upoważnianie członkiń i członków oddziału PS, w granicach pełnomocnictwa wydanego przez Przewodniczącego PS, do reprezentowania PS w określonym zakresie, w tym w działających na terenie aktywności oddziału organizacjach lub strukturach powstałych w wyniku porozumień zawartych przez PS, w tym o charakterze wyborczym.
3. Przewodniczący Oddziału może wyznaczyć koordynatorów terytorialnych i kierować ich pracami, jeśli dany oddział działa na poziomie dzielnicy lub dwóch sąsiadujących ze sobą dzielnic.

Zarząd Oddziału

Art. 53
1. Zarząd Oddziału jest władzą wykonawczą oddziału oraz pełni rolę władzy uchwałodawczej oddziału pomiędzy posiedzeniami Zgromadzeń Oddziału.
2. Zarząd Oddziału w powiatach ziemskich oraz w miastach na prawach powiatu liczących więcej niż 200 tys. mieszkańców, jeśli członkowie w tych miastach działają głównie na poziomie kół dzielnicowych, składa się z:
a) Prezydium składającego się z trzech do pięciu członków, w tym Przewodniczącego Oddziału i obligatoryjnie z Wiceprzewodniczącego oraz fakultatywnie z Sekretarza i Członków Zarządu,
b) Przewodniczących kół PS działających na terenie powiatu.
3. Zarząd Oddziału w miastach na prawach powiatu i oddziałach działających na terenie dzielnicy lub dwóch sąsiadujących ze sobą dzielnic składa się z trzech do pięciu członków, w tym z Przewodniczącego Oddziału oraz obligatoryjnie z Wiceprzewodniczącego oraz fakultatywnie z Sekretarza i Członków Zarządu, z tym że Zarząd Oddziału może liczyć maksymalnie trzech członków, jeśli do oddziału należy nie więcej niż 10 osób.
4. Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Zarząd Oddziału wybiera ze swojego grona.
5. Pracami Zarządu Oddziału kieruje Przewodniczący Oddziału, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inna osoba z Zarządu Oddziału wyznaczona przez Przewodniczącego Oddziału.
6. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że postanowienia Statutu wymagają większości kwalifikowanej. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Oddziału.
6. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje Przewodniczący Oddziału,
a) z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz na miesiąc,
b) na pisemne lub złożone za pośrednictwem maila żądanie co najmniej 1/3 członków Zarządu Oddziału lub na żądanie Przewodniczącego PS najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia tego żądania.
7. Osoby tworzące Zarząd Oddziału mają prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach władz kół PS i ich władz.

Art. 54
1. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy w szczególności:
1) planowanie bieżącej działalności PS w oddziale w okresie pomiędzy Zgromadzeniami Oddziału zgodnie z działaniami, uchwałami i postanowieniami władz krajowych i władz regionalnych,
2) wykonywanie uchwał i postanowień władz krajowych i regionalnych,
3) podejmowanie uchwał, stanowisk, odezw i manifestów w bieżących sprawach, zgodnych z Deklaracją Programową, Statutem, krajowymi programami, uchwałami i postanowieniami władz krajowych, regionalnych i Zgromadzenia Oddziału,
5) zwoływanie Zgromadzenia Oddziału w trybie i w wypadkach przewidzianych w Statucie,
6) przedstawianie Zgromadzeniu Oddziału sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności za czas kadencji,
7) nadzór nad przestrzeganiem Statutu, Deklaracji Programowej, postanowień, uchwał i regulaminów przez członków PS w oddziale.
8) uchyla uchwały kół w oddziale, a także nie wyraża zgody na działania niezgodne ze Statutem, programem, Deklaracją Programową i regulaminami PS, uchwałami, i postanowieniami Kongresu, Komisji Krajowej, Przewodniczącego, Zarządu Krajowego PS, Zgromadzenia Regionu, Komisji Regionu, Przewodniczącego Regionu, Zarządu Regionu, Zgromadzenia Oddziału, Przewodniczącego Oddziału lub Zarządu Oddziału, lub takie, które zdaniem władz PS mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia,
9) prowadzenie rejestru członków z oddziału,
10) proponowanie list kandydatów PS w zakresie obejmującym terytorium oddziału startujących z list lub z poparciem PS na zasadach określonych w art. 12 w wyborach określonych w art. 1 punkty 4) i 5) Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy,
11) rozstrzyganie w sporach indywidualnych w oddziale.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, Przewodniczący Oddziału może zawiesić działania lub wykonanie podjętej przez jednostkę organizacyjną uchwały lub jej części do dnia posiedzenia najbliższego Zarządu Regionu, który obowiązany jest rozstrzygnąć sprawę.

Władze Kół

Art. 55
Władzami Koła są:
1) Zgromadzenie Koła,
2) Przewodniczący Koła,
3) Zarząd Koła.

Zgromadzenie Koła

Art. 56
1. Zgromadzenie Koła jest najwyższą władzą koła.
2. W Zgromadzeniu Oddziału biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie oddziału.
3. W Zgromadzeniu Oddziału mogą wziąć udział z głosem doradczym goście zaproszeni przez Przewodniczącego Koła, Przewodniczącego Oddziału, Przewodniczącego Regionu, Przewodniczącego, Zarząd Oddziału, Zarząd Regionu, Zarząd Krajowy, Zarządu Koła.
4. Do kompetencji Zgromadzenia Koła należy:
1) przyjmowanie uchwał, stanowisk, odezw i manifestów w sprawach koła, zgodnych z Deklaracją Programową, Statutem, krajowymi, regionalnymi i oddziałowymi programami, uchwałami i postanowieniami władz krajowych, władz regionu i władz oddziału,
2) uchwalanie programu dla koła i planowanie głównych kierunków działania PS w kole, zgodnych z Deklaracją Programową, Statutem, krajowymi, regionalnymi i oddziałowymi programami, uchwałami i postanowieniami władz krajowych, władz regionu i władz oddziału,
3) wykonywanie uchwał i postanowień władz krajowych, władz regionu i władz oddziału,
4) przyjmowanie sprawozdań merytorycznych z działalności Zarządu Koła,
5) uchylanie uchwał Zarządu Koła sprzecznych z obowiązującym prawem, Statutem, Deklaracją Programową, uchwałami i postanowieniami władz krajowych, władz regionu i władz oddziału,
6) wybór i odwołanie Przewodniczącego Koła i Zarządu Koła i jego członków,
7) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członkinie i członków koła.

Art. 57
1. Zgromadzenie koła może być:
a) Wyborcze – zwoływane wraz z upływem kadencji władz koła przez Przewodniczącego Koła na wniosek Przewodniczącego PS,
b) Zwyczajne – zwoływane co najmniej raz na miesiąc na wniosek Przewodniczącego Koła, Przewodniczącego Oddziału, Zarząd Koła, Zarządu Oddziału, w szczególnych przypadkach przez władze regionu lub władze krajowe, z własnej inicjatywy lub 1/2 członkiń i członków koła.
2. Przewodniczący Oddziału zwołując Wyborcze Zgromadzenie Koła zawiadamia na piśmie lub za pośrednictwem maila członków i członkinie o dniu organizacji Zgromadzenia co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.
3. Wnioskodawca zwołując Zwyczajne Zgromadzenie Koła zawiadamia za pośrednictwem maila lub w inny powszechnie przyjęty sposób członkinie i członków oddziału co najmniej na 4 dni przed wyznaczonym terminem.

Przewodniczący Koła

Art. 58
1. Przewodniczący Koła jej najwyższą władzą wykonawczą PS w kole.
2. Do kompetencji Przewodniczącego Koła należy:
1) kierowanie PS i całokształtem jej działalności w kole, zgodnie z działaniami, postanowieniami i uchwałami władz krajowych, władz regionu i władz oddziału,
2) reprezentowanie koła PS na zewnątrz,
3) reprezentowanie PS w życiu publicznym, społecznym i politycznym na terenie działania koła,
4) kierowanie pracami Zarządu Koła i zwoływanie jego posiedzeń,
5) podział stałych i bieżących zadań organizacyjnych pomiędzy członków Zarządu Koła,
6) zwoływanie Zgromadzeń Koła w trybie i na zasadach przewidzianych w Statucie oraz kierowanie pracami Zwyczajnego Zgromadzenia Koła.

Zarząd Koła

Art. 59
1. Zarząd Koła jest władzą wykonawczą koła oraz pełni rolę władzy uchwałodawczej oddziału pomiędzy posiedzeniami Zgromadzeń Koła.
2. Zarząd Koła składa się z trzech członków, w tym z Przewodniczącego Koła, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
3. Spośród członków Zarządu Koła, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza koła wybiera Przewodniczący Koła.
4. Pracami Zarządu Koła kieruje Przewodniczący Koła, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
5. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że postanowienia Statutu wymagają większości kwalifikowanej.
6. Posiedzenia Zarządu Koła zwołuje Przewodniczący Koła:
a) z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz na miesiąc,
b) na pisemne lub złożone za pośrednictwem maila żądanie członka Zarządu Koła lub na żądanie Przewodniczącego PS najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia tego żądania.

Art. 60
1. Do kompetencji Zarządu Koła należy w szczególności:
1) planowanie bieżącej działalności PS w kole w okresie pomiędzy Zgromadzeniami Koła zgodnie z działaniami, uchwałami i postanowieniami władz krajowych,władz regionalnych i władz oddziału,
2) wykonywanie uchwał i postanowień władz krajowych, regionalnych i władz koła,
3) podejmowanie uchwał, stanowisk, odezw i manifestów w bieżących sprawach, zgodnych z Deklaracją Programową, Statutem, krajowymi programami, uchwałami i postanowieniami władz krajowych, władz regionu, władz oddziału i Zgromadzenia Koła,
5) zwoływanie Zgromadzenia Koła w trybie i w wypadkach przewidzianych w Statucie,
6) przedstawianie Zgromadzeniu Koła sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności za czas kadencji,
7) nadzór nad przestrzeganiem Statutu, Deklaracji Programowej, postanowień, uchwał i regulaminów przez członków koła PS,
8) prowadzenie rejestru członków koła,
10) proponowanie list kandydatów PS w zakresie obejmujący terytorium koła startujących z list lub z poparciem PS na zasadach określonych w art. 12 w wyborach określonych w art. 1 punkty 4) i 5) Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy,
11) rozstrzyganie w sporach indywidualnych w kole.

ROZDZIAŁ XII
Postanowienia końcowe.

Art. 61
1. Majątek PS stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome i prawa majątkowe.
2. Majątek PS powstaje z:
1) składek członkowskich;
2) spadków, darowizn i zapisów;
3) dotacji;
4) odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych;
5) środków pozyskanych ze zbiórek publicznych.

Art. 62
1. Uchwała o zmianie Statutu lub rozwiązaniu PS może być podjęta przez Kongres większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 osób uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W sytuacji, o którym mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1), w przypadku braku wymaganej liczby członkiń i członków uprawnionych do głosowania w trakcie obrad Kongresu, następne ich zebranie odbywa się nie wcześniej niż pół godziny po wyznaczonej pierwotnie godzinie, na którą zwołano posiedzenie. Ponowne zebranie Kongresu jest zdolne do podejmowania uchwały o zmianie Statutu bez względu na liczbę obecnych.
3. Zmiany w Statucie wchodzą w życie z chwilą uchwalenia.
4. Uchwała o rozwiązaniu PS określi sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel, na jaki zostanie
przeznaczony majątek PS.

Załącznik do Statutu – wzór logo Polski Społecznej:

logo_polska-spoleczna_poziom