Strategia

PriorytetyOrganizacyjne

 

Strategia Polski Społecznej

Polska Społeczna” powstała na fali oddolnego sprzeciwu wobec rosnących nierówności społecznych, wyzysku oraz prywatyzacji dóbr wspólnych, jednocząc mieszkańców, pracowników, rodziców i młodych ludzi, uczących się oraz wchodzących na rynek pracy. Polki i Polaków, którzy chcą godnie żyć. Obywateli troszczących się o los swojej społeczności i swojego kraju. Tworzymy oddolny ruch społeczny na rzecz godnego życia.

1. Priorytety programowe.

Swoje działania opieramy na pozytywnym programie, którego główne założenia określa Deklaracja Programowa Polski Społecznej. Za kluczowe w najbliższych latach uważamy działania na rzecz:

a) godnego zatrudnienia:

skończenia z polityką niskich płac, śmieciowego zatrudnienia i działania na rzecz ochrony praw pracowniczych,
gospodarki społecznej i zrównoważonego rozwoju przez poprawę warunków życia Polek i Polaków poprzez internwencjonizm, reindustrializację, rozwój ekonomii społecznej i inwestycje w naukę,

b) rozwoju państwa dobrobytu, w szczególności poprzez inwestycje w:

publiczną służbę zdrowia,
– publiczną edukację,
– aktywną politykę mieszkaniową,
– aktywne polityki senioralną, socjalną i rodzinną,
– przeciwdziałanie rozwarstwieniu społecznemu,
organizowanie niekomercyjnych możliwości spędzania wolnego czasu poprzez dostęp do kultury, sportu, Internetu i innych społecznie ważnych instytucji.

2. Priorytety organizacyjne.

Najważniejszymi celami organizacyjnymi są dla nas:

a) stworzenie silnej i rozpoznawalnej „marki”, która umożliwi nam skuteczne artykułowanie naszych postulatów i zachęci nowe członkinie i członków do wstępowania do Polski Społecznej, poprzez działania ogólnopolskie,

b) zaszczepienie naszych idei i postulatów w lokalnych społecznościach w miejscowościach,
w których prowadzimy i będziemy prowadzić działania,

c) stawanie w obronie praw pracowników i obywateli do godnej pracy, publicznej służby zdrowia, publicznej edukacji, dostępu do mieszkań i możliwości osobistego i społecznego rozwoju,

d) będący następstwem trzech poprzednich podpunktów i organizacyjną koniecznością rozwój organizacji poprzez tworzenie nowych struktur i wzmacnianie już istniejących,

e) znaczne zwiększenie możliwości finansowych Stowarzyszenia poprzez zwiększenie liczby członkiń i członków i tym samym zwiększenie wpływów ze składek członkowskich, tworzenie spółdzielni socjalnych i innych podmiotów ekonomii społecznej oraz pozyskiwanie funduszy ze środków zewnętrznych – krajowych i międzynarodowych,

f) solidne przygotowanie do wyborów samorządowych w 2018 r. i zwiększanie możliwości organizacyjnych umożliwiających nam w przyszłości udział w wyborach do władz krajowych RP,

g) utworzenie think thanku – organizacja silnego zaplecza naukowo-programowego Polski Społecznej,

h) utworzenie Klubu Sportowego Polski Społecznej i organizacja wydarzeń integrujących lokalne społeczności, a także członkinie i członków Polski Społecznej,

i) nawiązanie ścisłej współpracy ze związkami zawodowymi w celach obrony praw pracowników i obywateli, wsparcia w rozwoju związków zawodowych oraz silnego i skutecznego artykułowania wspólnych idei i postulatów.

Chcemy godnie żyć. Bez wyzysku wpracy i cięć w usługach publicznych. W sprawiedliwym i nowoczesnym państwie dobrobytu. Nie pozwolimy na to, by kolejne rządy realizowały antyspołeczną politykę. By lokalne władze występowały przeciwko społeczności lokalnej. Dlatego w obronie naszych społecznych interesów i w trosce o Rzeczpospolitą, która powinna być gwarantem naszego wspólnego dobra, tworzymy Polskę Społeczną – oddolny ruch łączący pracowników, mieszkańców i rodziców; ludzi młodych i starszych; bezrobotnych i zatrudnionych na umowach śmieciowych i śmieciowych etatach. Powstaliśmy po to, by przywrócić wiarę w to, co wspólne. By przywrócić wiarę w Polskę!

Polska Społeczna